Ánh sáng đi trước – Đức Quảng

Chuyên Mục: Câu chuyện dưới cờ, Phật Pháp 38 0

ÁNH SÁNG ĐI TRƯỚC

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

Trong nghi thức Hồng Danh Bửu Sám chư thầy tổ đã viết lại câu xưng tán này thay câu niệm: “Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật”.

Đương lai là đang ở trong thời kỳ tương lai, cũng như chữ “Tiên quang”  có nghĩa là ánh sáng đi trước, ánh sáng của thời tương lai! Chọn mùa xuân ngày mồng 1 để vía đức Từ Thị Di Lặc và câu chữ « Mừng Xuân Di Lặc » là tỏ lòng mong cầu đức Phật Di Lặc đản sinh. Ngàn tâm niệm, muôn tâm tưởng ấy chính là một niềm tin lớn trải đường Bồ Đề cho đức Di Lặc giáng trần trong.. tương lai.

Kinh Hoa Nghiêm, Thập huyền môn, trong huyên môn thứ chín có trình bày nghĩa lý của Thập Thế Cách Pháp Dị Thành Môn: Trong mỗi 3 đời quá khứ, vị lai, hiện tại đều có 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai, hợp chung thành 9 đời. Chín đời này cũng chỉ thu nhiếp vào trong một niệm, hợp 9 đời với 1 niệm thành 10 đời. Thời gian của 10 đời này tuy có gián cách, nhưng thời này thời kia tương tức tương nhập, trước sau, dài ngắn đồng thời hiển hiện đầy đủ, thời và pháp không lìa nhau.

Lại nữa, trong 10 Pháp giới: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bồ tát, cõi Phật, cõi này mang hình bóng của các cõi kia không rời nhau. Cõi Phật không tịch, vắng lặng lúc nào cũng hiện hữu trong 9 pháp giới còn lại. Nên nói “Phật Pháp bất ly thế gian giác” là ý này.

Trong giấc mơ mà ta thấy được những việc quá khứ, hiện tại và vị lai đều xuất hiện. Cùng một lúc con người đùa giỡn với chính mình trong những khoảng không gian và thời gian khác nhau. Con người ở kiếp này chịu ảnh hưởng của kiếp trước và nhiều kiếp trước nữa, không những chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh trên mặt đất mà còn phải chịu ảnh hưởng của vũ trụ không gian. “Vạn vật đồng nhất thể”. Những vũ trụ tuyến do các tinh cầu phát ra cực mạnh và lan đến ta, đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trí của ta thời này qua thời khác hoặc nhiều hoặc ít. Hầu như 100 tỷ thiên hà có liên quan đến 100 tỷ tế bào não mà mỗi người hiện có! Trong vũ trụ, Tuy mọi sự kiện đều tương đối và giả danh, tụ rồi tan không thật có vì bị chi phối trong lý vô ngã, vô thường mà các khái niệm về thời gian, không gian đều nằm ở trong tâm trạng, tâm lý từ 5 uẩn, 6 nhập, và 18 giới một đời người. Như khi vui thì ta muốn thời gian vui kéo dài; khi đau khổ dù vài phút ta cũng cảm thấy quá lâu, lâu nhất là khi phải đợi chờ một ai đó mà ta cảm thấy chán nản vô vị.

Thời gian 21 ngày Phật nhập Đại Hải Ấn Tam Muội thuyết kinh Hoa Nghiêm là hiện tượng “xuyên thời gian và xuyên không gian”, nhân vật Xá Lợi Phất của thời tương lai gần đã xuất hiện dẫn đầu 6000 tỳ kheo cùng thành đạo ngay khi Ngài Văn Thù quay đầu như một thớt tượng chúa làm chấn động tâm thức (Một thớt tượng chúa khổng lồ mà quay đầu lại nhìn là cả một sự kiện lớn lao). Tăng đoàn đi từ Bồ Đề đạo tràng qua Sa-la song thọ, mà rừng Sa La là nơi đức Phật Thích Ca nhập diệt, thời gian của đức Thích Ca hóa đạo suốt 49 năm chỉ gom lại trong một niệm – một niệm bằng 21 ngày – 21 ngày kéo đến 600 năm sau Phật nhập diệt Ngài Long Thọ mới phổ truyền bộ kinh này. chỉ những ai vượt được không gian, thời gian do thể nhập “Diệt thọ tưởng định” mới rõ biết! Xả ly thọ – cảm thọ đến không nắm bắt, không vướng vào thời gian vui buồn đều an nhiên tịnh mặc ; đình chỉ các thọ là đình chỉ các tưởng, hành đạt đến thức vô biên, không vô biên xứ.

Kinh A Di Đà: “Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.”

Chúng ta thấy trong câu này gồm trọn 10 điều trong một niệm về thời gian. Ném về quá khứ mười vạn ức cõi Phật là thời quá khứ tiếp diễn – đến hiện tại và tương lai là : “kim hiện tại thuyết Pháp” – Nay đang nói Pháp, tức là vẫn tiếp diễn trong hiện tại và tương lai không dừng lại. Nếu hiểu theo Lục tổ Huệ Năng thì sự tập nhiễm của Thập phiền não (Tham sân si – mạn nghi – thân kiến – thiên kiến – chấp kiến – tà kiến – giới cấm thủ kiến) trong quá khứ là muôn trùng, thập vạn ức cõi Phật – phải Phật hóa chúng thì mới đến cõi cực lạc. Ngày hôm qua là quá khứ của hôm nay; ngày hôm nay là tương lai của quá khứ; ngày mai là tương lai của hiện tại…. Tất cả đều ở trong một niệm.

Đức Thích Ca, đã từng thọ ký cho A Dật Đa bồ tát làm Phật tiếp nối trong tương lai, như vậy trong thời kỳ tương lai tiếp diễn (đương lai) Phật Di Lặc đã ra đời và thành Phật dưới cội Long Hoa!

Những hiện tượng mà Đức Thích Ca thọ ký cho rất nhiều vị A-la-hán thành Phật trong vô lượng kiếp lâu xa hơn nữa trong tương lai đã diễn ra trong nhiều kinh điển Đại thừa. Ngài đã từng nói về tương lai 500 năm sau của Đạo Phật nếu cho người nữ xuất gia; hay 100 năm sau chú bé cúng dường cát sẽ hộ trì chánh Pháp…. Hay thấy Tịnh Phạn vương sẽ hóa sinh lên cõi Tịnh Cư thiên sau khi băng hà, đó là những niệm thời gian và không gian gần nhất. Tin rằng các vị xuất gia thời ấy chứng được Ngũ thông hay Lục thông đều có khả năng nhìn thấy các sự kiện thời tương lai. Tuy nhiên Ngũ thông sẽ thấy mơ hồ hơn Lục thông do tâm tư chưa đạt đến sự hỷ lạc rỗng rang. Chứng Lục thông Tam minh lại không bằng  bậc vô thượng Chánh đẳng chánh giác, xua tan cội gốc Vô minh không có chỗ cho phiền não trú địa, để thấy rõ vạn triệu năm sau “Chúng sanh là Phật sẽ thành”.

Nhà tiên tri A-tư-đà có thể đạt được ngũ thông đã nhìn thấy hoàng tử Tất Đạt Đa sẽ thành Phật cứu độ chúng sinh – Những nhà tiên tri thời đó là những vị ẩn sĩ hiện diện khá nhiều không chỉ tại Ấn Độ!

Có bao giờ ta thắc mắc tại sao Tôn giả A-nậu-lâu- đà bị mù mà lại được Thiên nhãn đệ nhất! Là vì đạo hạnh của Ngài đã vượt ra khỏi giới hạn của Thân kiến, của thiên kiến nên không bị lệ thuộc vào “mắt thịt” nữa nên cái thấy vô song hơn hết trong hàng La Hán thinh văn.

Hiện tượng Thiền sư Vạn Hạnh Việt Nam tác giả của bài thơ “sấm” trên cây gạo làng Diên Uẩn tiên tri cho sự kiện nhà tiền Lê xuống, nhà Lý lên, rồi nhà Trần tiếp nối. “Sấm” là những câu hàm chứa tương lai không rõ ràng – Thiên cơ bất khả lậu, chỉ khi sự kiện đã xảy ra thì nghiệm mới biết:

Thụ căn diểu diểu

Mộc biểu thanh thanh

Hòa đao mộc lạc (nhà tiền Lê)

Thập bát tử thành (nhà Lý)

Chấn cung kiến nhật

東阿入地 (Đông a nhập địa) thành họ Trần

木異再生 (Mộc dị tái sinh)nhà hậu Lê

Đoài cung ẩn tinh

Lục thất niên gian

Thiên hạ thái bình

Nghĩa:

Gốc rễ thăm thẳm

Ngọn cây xanh xanh

Dao chặt cây rụng

Mười tám hạt thành

Cành đâm xuống đất

Cây khác lại sinh

Đông mặt trời mọc

Đông A nhập địa (Trần)

Mộc dị tái sinh (nhà Hậu Lê)

Tây sao náu mình

Khoảng sáu, bảy năm

Thiên hạ thái bình.

Câu chuyện mới hơn ngàn năm mà đã trở thành huyễn hoặc, nhưng chúng ta phải nhớ một điều Vạn Hạnh Thiền sư chưa từng xưng là nhà tiên tri hay ông Tổ đắc Đạo!

Nhà tiên tri Việt Nam lừng danh thứ hai là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Pháp hiệu Bạch Vân, là tác giả của những câu quan trọng cho công cuộc Nam tiến từ Nguyễn Hoàng  như “Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân”; Cho Nguyễn Kim: “Mùa màng thất bát giữ chùa thì ăn oản”, cho nhà Mạc: “Cao Bằng có thể giữ được ba đời”…. Cùng rất nhiều câu tiên đoán về tương lai ảnh hưởng ngay để những nhà nghiên cứu, những chính khách hiện tại!

Trong thế giới cổ và đương đại có lắm nhà tiên tri, nhưng nhà tiên tri mù Baba Vanga đã có những tiên đoán chính xác hoặc gần đúng vang danh thế giới – Bà nói đã tiếp xúc với những người ngoài hành tinh, nền văn minh của họ đi trước địa cầu bao nhiêu là năm ánh sáng (ánh sáng đi trước) nên họ thấy được tương lai của loài người hoặc các hành tinh đi sau họ!

Khoa học hiện đại và các nhà biên tập Hollywood đã nuôi những khát vọng cháy bỏng để loài người xuyên thời gian về quá khứ hay đi tới tương lai, và họ có suy nghĩ chính chắn rằng nếu quá khứ thay đổi thì hiện tại và tương lai sẽ khác đi, hoặc nếu dân địa cầu không thay đổi cách sống trong hiện tại thì tương lai sẽ không tránh khỏi những thảm họa!

Có khi nào chúng ta tự hỏi, nếu ngày đó hoàng tử La Hầu La không xuất gia theo Phật thì con cháu đích tôn dòng họ Thích hơn 2600 năm sau sẽ là bao nhiêu? Do Ngài đình chỉ đời sống ái dục mà vô số chúng sinh đã không tiếp tục sinh ra, đã không nhận chịu phiền não khổ đau bao nhiêu kiếp làm người.

“Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Những gì ta nhìn thấy hoặc không nhìn thấy đều trải qua 4 thời kỳ thành, trú, hoại, không. Hiện tượng thế giới ngưng trệ giao thông hơn một năm nay do dịch bệnh toàn cầu là điều hi hữu trong thiên niên kỷ tiến bộ nhưng cũng đang đang tiến dần vào hoại kiếp của nhân loài, Từ nước ngọt đến nắng gió, không khí đều trở nên hiếm hoi và mắc mỏ. Đã đi lại với nhau không được mà nhìn nhau, nói chuyện với nhau đều phải bịt mũi, bịt mồm!

Thời tương lai, những yếu tố để chúng ta trực nhận là đức Phật Di Lặc thị hiện Thành Đạo dưới cội Long Hoa cùng với sự xác nhận, chứng thực của Tổ Ma ha Ca Diếp – lúc đó sẽ từ núi Kê Túc (Ấn Độ) bước ra! Ngày ấy chánh Pháp hưng thịnh, được Phật trực chỉ tâm truyền – vạn Phật cùng ứng hiện cõi nhân thiên – Thế giới thanh bình nhân gian an lạc. Nhưng nếu chúng ta dụng công phu tu hành tinh tấn hỷ lạc nhất tâm, buông tầm, bỏ tứ… thì sẽ thấy đức Phật Di Lặc xuất hiện trong ánh sáng của …tương lai.

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

 

Đức Quảng

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi