kich

[Kịch bản] Tình Thương và Thù Hận
Sân Khấu 108
108

[Kịch bản] Tình Thương và Thù Hận

  I.        PHÂN VAI: Vua Trường Thọ               : …………………………………………… Thái tử Trường Sanh       : …………………………………………… Ác nhân                                : …………………………………………… Phiên vương                      : …………………………………………… Thừa tướng/ trung thần                : …………………………………………… Quân…