Tình thương-Chỉ có thể từ cha mẹ

Chuyên Mục: Văn Thơ 36 0

Mùa Vu Lan lại về, quý Phụ huynh lại có dịp họp mặt cùng Ban huynh trưởng gia đình và con em cháu mình trong ngày Lễ báo hiếu Vu Lan. Từ thời Phật tại thế, chư Tăng Ni đã có ba tháng an cư kiết hạ trong năm để tránh lũ lụt mưa lầy trên đường giáo hóa, và cũng trong ba tháng này hùng lực đạo tâm của chư Tăng tinh tấn hơn bao giờ hết, nhất là trong nghi thức tự tứ chư Tăng đối thú cùng nhau tự nhận hay chỉ ra những sai quấy để mọi người tự sám hối và sửa chữa. (Nếu có thương thì xin chỉ lỗi cho tôi!)

Sự tinh tấn của chư Tăng Ni khiến cho chư Phật vui mừng nên ngày Lễ Tạ Pháp cũng gọi là “Phật hoan hỷ nhật”-ngày chư Phật hoan hỷ. Chính do sự cộng hợp thần lực của mỗi vị tăng bất kể thánh hay phàm sẽ tạo ra một đại oai lực có khả năng làm rung chuyển hoàn vũ qua tâm thức, nghiệp thức, phá tan mọi u minh ám chướng của tham sân si kết nên ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh không những hiện đời phụ mẫu mà cho đến bảy đời phụ mẫu đều được cứu độ nhờ nương vào oai lực này qua phương pháp Vu Lan Bồn mà đức Phật chỉ dạy cho Đại đức Mục Kiền Liên, nên cũng gọi là ngày báo hiếu Phụ mẫu ân – Vu Lan bồn là phương pháp cứu những cảnh khổ bị treo ngược bằng cách cúng dường Tứ sự lên chư Tăng Ni trong ngày lễ Tự tứ để nhờ các Ngài cứu bạt minh đồ. Do thần lực này nên các cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh được no đủ và siêu sinh rất nhiều nên cũng gọi là ngày Xá tội vong nhân. Trong nghi thức cúng tế đều thực hiện song song hai việc: Phát chẩn tế bần cho người sống và cúng thí cho thập loại cô hồn đã chết.

Tựu trung, chúng ta thấy đều xuất phát từ sự thanh tịnh tinh tấn của Tăng Già – Nếu Tăng Già thiếu hòa hợp,mất oai nghi..thì cũng đồng nghĩa với sự suy giảm oai lực cứu rỗi cho ba cõi. Do vậy bổn phận của chư Phật tử ngoài việc tu hành tinh tấn ra còn phải dụng tâm hộ pháp vệ đạo để cho đạo Phật trường tồn, chánh pháp xương minh, Thiền môn hưng thịnh. Thời chấn hưng Phật Pháp tại Việt Nam từ thập niên 1930 đã đưa ra một tiêu hướng đầu tiên ” Vãn hồi quy giới”, tức là giáo hội (bao gồm tứ chúng) phải kiểm thúc chư Tăng ni sống theo giới luật, và việc thực thi giới luật Phật môn cũng phải đúng theo nghi, theo pháp chứ không có ai được tự ý xúc phạm đến các bậc oai nghi.

Nếu Phật nhật không tăng huy thì bánh xe pháp sẽ ngừng quay, mười phương ba cõi quá khứ hiện tại vị lai đều mịt mờ hôn ám cho đến khi gặp nhân duyên lớn một vị Phật từ đại nguyện ra đời.

Đức Phật rất chú trọng đến tình thương yêu của cha mẹ, bố thí cho con vô lượng, vô biên không thể nghĩ bàn rồi lại đưa ra những ví dụ cho các người con thấy công ơn của cha mẹ là không thể báo đáp sao cho hết. Thậm chí còn khuyên: “Gặp thời không có Phật khéo thờ cha kính mẹ chính là thờ Phật vậy!”

Ví như cuộc đời này không có tình thương mà tình thương bao la ấy tìm đâu ra ngoài..cha mẹ! Không tình thương thì không còn lương tri , vậy  thế giới này, nhân loại này sẽ dần dà sống không có tính người, đã tự tàn hại nhau và bị tiêu diệt từ lâu.

Nên muốn cứu độ thì phải xương minh Phật Pháp và giáo hóa cho chúng sinh mở rộng lòng thương. Mà tình thương ấy phải xuất phát từ tấm lòng cha mẹ.

Đức Quảng

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi