Tài liệu tu học bậc Lực – Kinh Hoa Nghiêm – Đề luận 2019

Chuyên Mục: Phật Pháp 229 0

Anh/ Chị hãy trình bày quá trình cầu học của Thiện Tài đồng tử với ba vị Thiện tri thức: Thần Đại thiên – An Trụ địa thần , Chú dạ thần Bà san bà Diễn Đế . Từ lời phát nguyện:”Quy y Phật không quy y Thiên, thần quỷ vật Anh/ Chị nghĩ gì về sự cầu học của Thiện Tài đối với ba vị thần và Huynh trưởng chúng ta học được gì qua sự cầu học của Thiện Tài đồng tử đối với 3 vị Thiện tri thức trên?

Lần cầu đạo thứ 29 tại Thành Đọa-La Bát-Để, Thần Đại Thiên (thần đưa bốn tay lấy nước Tứ Đại Hải rửa mặt và dạy bảo Thiện Tài) Thiện Tài cầu xin giảng dạy pháp môn học Bồ Tát hạnh, tu Bồ tát đạo – Thành tưu môn Bồ tát giải thoát tên là Vân Võng, thị hiện trân bảo cúng dường Như Lai, tu các phước đức, bố thí cho chúng sanh để nhiếp thủ họ, giúp họ diệt tận phiền não và các ái dục. Chứng quả “Vô Phược, Vô Trước Giải Thoát Hồi Hướng”, tâm-ý-thức được giải thoát ra khỏi sự mê chấp, đến cả thân-khẩu-nghiệp cũng không còn lầm lỗi, pháp-trí cũng hoàn toàn thanh tịnh, chẳng có chi làm chướng ngại được.

Lần cầu đạo thứ 30 Nước Ma Kiệt Đà, Bồ đề đạo tràng  gặp Địa thần An Trụ cùng với trăm vạn Địa Thần – Cầu xin giảng dạy pháp môn tu Bồ tát đạo Đạt được pháp môn Bồ tát giải thoát tên là Bất Khả Hoại Trí Huệ Tạng, được khắp tất cả Như Lai thọ ký.Tất cả những công đức của Bồ tát, Địa thần An Trụ đều có thề lãnh thọ và ghi nhớ. Thiện Tài chứng quả “Đẳng Pháp Giới Vô Lượng Hồi Hướng”, được vô biên trí huệ, rõ tất cả pháp, được vô lượng thanh tịnh, thành tựu viên mãn thập hồi hướng, nhìn rõ con đường tiến về ngôi vị Chánh đẳng Chánh giác

Lần cầu đạo thứ 31 tại Nước Ma Kiệt Đà, thành Ca-Tỳ-La gặp Chủ Dạ Thần Bà-San-Bà-Diễn-Đề (ngồi trên tòa sư tử, tinh tú hiện rõ trên thân Dạ Thần) Cầu xin giảng dạy pháp môn tu Bồ tát đạo. Đạt được pháp môn: “Bồ Tát Phá Nhất Thiết Chúng Sanh Ám Pháp Quang Minh Giải Thoát”.Nếu chúng sanh đi đêm tối bị nạn, Ngài hiện mặt nhật, mặt nguyệt, tinh tú cho họ thấy ánh sáng. Nếu chúng sanh đi lạc hướng, Ngài chỉ đường sá; muốn qua sông, Ngài chỉ cầu đò; muốn đi sông biển, Ngài cho thuyền bè..

Thiện Tài chứng quả “Hoan Hỷ Địa”, thật sự bước vào địa vị của Bồ tát Sơ Địa, làm bạn cùng Thánh Chúng

Ba vị thần trên đều là những người gìn giữ pháp bảo cần thiết trên đường cầu Bồ tát đạo. Thiện Tài gần gũi cầu học với Thiện Tri Thức chứ không phải quy y theo các vị thần. Bởi vì cứu cánh là giải thoát như Phật nên chỉ quy y với Phật mà thôi, còn các vị thiện tri thức như những pháp giới, cõi tạm, như quán trọ để tạm nương náu tu học rồi đi tiếp trên Bồ tát đạo. Dĩ nhiên, phải giữ lễ, tôn kính những người dẫn đường, hữu công nhưng không phải là quy mạng, quy y nên không phạm lời nguyện thứ nhất khi quy y:  “Quy y Phật không quy y Thiên, thần quỷ vật”

Con đường cầu Đạo của Thiện Tài đồng tử là con đường đi vào Pháp giới với chí nguyện cầu thành Phật theo con đường Bồ tát đạo, nên Thiện Tài phải thực hành Bồ tát hạnh. Trước tiên học đạo với Thần đại thiên làm cho tâm không còn ngăn che, vướng bận,  với vị  Địa thần Thiện Tài nhìn rõ, thấu suốt con đường vững tin đi tới – Gặp chủ Dạ thần như ánh sáng soi rõ đêm đen vô ngại từ đây đắc được Hoan Hỷ địa của Bồ tát mới phát tâm.

Con đường cầu Đạo của Thiện Tài đồng tử cũng là con đường của Huynh trưởng đang phát nguyện bước đi. Mục đích đã rõ, thời cần phải y theo chánh pháp mà thực hành. Với niềm tin vững chắc đi vào các pháp giới tinh tấn vô ngại, mỗi ngày mỗi tan mây đen phiền não; mỗi giờ mỗi tan triền phược cố chấp ngăn che. Nhìn vạn pháp từ tâm tạo ra mà sinh lòng vô ưu mở Hoan hỷ địa.

 

Phước Châu

 

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi