Chúc Xuân

Chuyên Mục: Văn Thơ 17 0

Vũ trụ giao hòa xuân phơi phới – từng hạt nắng ươm mai rực vàng – giấc trở trong đêm trừ tịch chuyển – Có hay én lượn gọi mùa sang!

En cho mua xuanD

Bài Viết Liên Quan

Thêm phản hồi